เกี่ยวกับเรา

กองพันทหารช่างที่ 602 เดิมเป็นหน่วยสนับสนุน กรป.กลาง บก.สส. ใช้นามหน่วย ว่า
“กอง ช.ก่อสร้างที่ 302” ปัจจุบันได้ยุบหน่วยไปแล้ว มีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรก ณ อาคาร 602
ภายในสนามเสือป่า กทม.ต่อมาได้ย้าย มาตั้งหน่วยชั่วคราวอีกครั้ง ณ อาคาร 701 กรป.กลาง
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. และได้ย้ายเข้าที่ตั้งปกติในปัจจุบัน ณ ค่ายบุรฉัตร
เมื่อ 25 มิ.ย.35

กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 602

กองพันทหารช่างที่ 602 เดิมใช้นามหน่วยว่า “กองพันทหารช่างก่อสร้างที่ 602” จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 259/25 ลง 22 ก.ย.25 และได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “กองพันทหารช่างที่ 602” โดยตัดคำว่า “ก่อสร้าง” ออก ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 96/39 ลง 9 พ.ค.39 ใช้นามหน่วยย่อว่า “ ช.พัน.602” และได้ยึดถือเอาวันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยฯ
กองพันทหารช่างที่ 602 เมื่อครั้งตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งชั่วคราว