ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ค่ายบุรฉัตร ร่วมมือกับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 พ.อ.ไกรฤทธิ์ ผบ.ช.11 พัน.602 และคุณสุกัญญา เซียมเอคู ภริยาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ค่ายบุรฉัตร ร่วมมือกับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร จัดตั้งศูนย์ธนาคารขยะโรงเรียน เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลจากนักเรียน และนำเงินที่ได้มาฝากเข้าบัญชี เงินฝาก ชั้นละ 1 สมุดบัญชี ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Please follow and like us: